Deklaracja

Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15
http://parlament2015.pkw.gov.pl/315_Obwodowe_Komisje_Wyborcze/000000

Wniosek i oświadczenia kandydata

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu „Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15” i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz do sumiennego realizowania misji i celów Stowarzyszenia, a także stosowania się do uchwał i postanowień wszystkich władz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych obywatelskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 j.t.) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez władze statutowe Stowarzyszenia z siedzibą przy ul. N. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław, jak i utworzone przez nią Oddziały i Koła Terenowe w zakresie wynikającym z prowadzenia działalności statutowej.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z rejestracją Członków w Rejestrze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zarejestrowania Członka Stowarzyszenia. Każda osoba będąca Członkiem Stowarzyszenia ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących działalności stowarzyszenia drogą elektroniczną w tym: o akceptacji mojego członkostwa w Stowarzyszeniu oraz zawiadomienia o zebraniach i zgromadzeniach organów statutowych, do których będę należał.

……………………………………………………
(Podpisz po wydrukowaniu)

Członkowie wprowadzający deklarujący poparcie dla kandydata na członka Stowarzyszenia:Czytelny podpis członka wprowadzającegoCzytelny podpis członka wprowadzającego

Decyzja o przyjęciu członka

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 po rozpoznaniu wniosku Kandydata w dniu ………………………..
uchwałą nr ………………………./……………………. podjął decyzję:

o przyjęciu Kandydata w poczet członków Stowarzyszenia
o odmowie przyjęcia Kandydata w poczet członków Stowarzyszenia

i postanowił nadać mu identyfikator Członka/Członkini nr: ………………………………………………


……………………………………………… Za zarząd Stowarzyszenia

Sending